About Me

ว่าที่ร้อยตรี ธนภณ ศุภอัศวโภคิน

สกุลเดิม "บุญแสนพล"

          I'm a software developer specializing in software development, embedded system development, and machine learning. I'm currently working as a researcher at Future Innovation & Research in Science and Technology (FIRST) Center, Chulalongkorn University. I also freelance as a software developer. I am currently based in Bangkok, Thailand.

Thanapon_Resize_Sq_200

ประสบการณ์การทำงาน

เม.ย.2562 - ปัจจุบัน นักวิจัย, ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจัยพัฒนา Algorithm ในเรียนรู้สัญญานคลื่นสมอง และมีวิธีการกระตุ้นสมอง
ก.ย.2559 - ธ.ค.2561 ผู้ช่วยนักวิจัย (ไม่ประจำ), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับ
พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบฟื้นฟูระดับความรู้คิดด้วยสัญญาณคลื่นสมองแบบป้อนกลับด้วยอุปกรณ์ OpenBCI
 ก.พ.2558 - 2560 ที่ปรึกษาด้านไอที, บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต
พัฒนาเว็บไซต์ และซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการภายในองค์กร
ส.ค.2558 - ก.พ.2559 อาจารย์พิเศษ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
รับผิดชอบงานสอนวิชาปฏิบัติการฮาร์ดแวร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ส.ค.2557 - ธ.ค.2557 อาจารย์ประจำ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  รับผิดชอบงานสอนในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เม.ย.2556 - ธ.ค.2557 วิศวกร, บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (Thai Easy Elec)
รับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลเชิงเทคนิคของผลิตภัณฑ์ จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน และจัดอบรมให้แก่ลูกค้า
มิ.ย.2555 - ก.พ.2556 ผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษาร่วมงาน), ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
รับผิดชอบงานการเขียนโปรแกรมควบคุมท่อนแขนหุ่นยนต์เพื่อการกายภาพบำบัด

การศึกษา

ปัจจุบัน กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2555 - 2557 วศม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : การประยุกต์ใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมในการกำหนดกำลังทางเรือ
เกรดเฉลี่ย 3.50
2551 - 2554 วศบ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หัวข้อปริญญานิพนธ์ : หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เพื่อการปฏิสัมพันธ์
เกรดเฉลี่ย 3.34 (เกียรตินิยมอันดับ 2 : เกรดเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของภาควิชา)
2546 - 2549 ปวช. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
เกรดเฉลี่ย 3.52

ผลงานขณะศึกษา

2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได้รับโล่ในฐานะ มหาบัณฑิตผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย
 2554 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific Robot Contest 2011 (ระดับเอเชีย-แปซิฟิก)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited
เป็นผู้เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือของทีม
 2554 การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2011 (ระดับประเทศ)
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปา The Limited
เป็นผู้เขียนโปรแกรมหุ่นยนต์บังคับด้วยมือของทีม
2554 โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP) สนับสนุนโดย สวทช.
ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์
2553 โครงการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 25 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ได้เข้าร่วมโครงการเป็นตัวแทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานตีพิมพ์

2557 การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCCIT 2014)
Thanapon Boonsanpol and Narongdech Keeratipranon, “Application of Genetic Algorithm in Maritime Force Composition: Case Study in Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation”, The 10th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT), Phuket, Thailand, 674-680.
เอกสารตีพิมพ์ ดาวน์โหลดที่นี่

FLL Judge

8 - 9 เม.ย. 2560 เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ Core Values Judge การแข่งขันหุ่นยนต์ FIRST LEGO League Thailand 2016 เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ

ด้วยใจกตัญญู

          เรื่องราวที่เกี่ยวกับผมทั้งหมดนี้ นอกเหนือจากบุพการีของผมแล้ว จะไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้หากไม่มีอาจารย์ผู้นี้คือ ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ เป็นผู้ที่ผมให้ความเคารพนับถือเสมือนเป็นพ่อคนหนึ่ง เป็นต้นแบบในชีวิตให้กับผมหลายอย่าง และเป็นผู้ที่เปิดโอกาสให้กับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน การทำงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวของผม อาจารย์ก็จะให้ความช่วยเหลือ และเป็นที่ปรึกษาให้กับผมที่ดีเยี่ยม อาจารย์ไม่เพียงแต่สร้างคนธรรมดาให้เป็นบัณฑิต แต่อาจารย์ยังสร้างบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดี

          ผมไม่เคยนึกมาก่อนเลยว่าเด็กเกเร (มาก) คนหนึ่ง จากบ้านนอกอย่างผม จะมีโอกาสที่มาได้ไกลถึงเพียงนี้ ทำให้ผมมีความใฝ่ฝันใหม่ ๆ และเดินทำตามความฝันต่อไปให้เป็นจริงได้อีกไกลเลยทีเดียว ผมระลึกและสัญญากับตัวเองอยู่เสมอว่า ผมจะตอบแทนพระคุณและแสดงความจริงใจต่ออาจารย์ผู้นี้ ด้วยการที่ผมจะกระทำตามอาจารย์ต่อผู้อื่นในเมื่อผมมีโอกาสและจะพยายามหาโอกาส โดยให้เหมือนหรือดียิ่งกว่าอย่างที่ผมเคยได้รับจากอาจารย์ผู้นี้ ถึงแม้ในบางครั้งจะเป็นการกระทำปิดทองหลังพระก็ตาม ผมก็จะกระทำเช่นนี้ต่อไป

          ข้อความในข้างต้นนี้ไม่ได้ต้องการที่จะยกย่อง หรือเชิดชูอาจารย์แม้แต่ประการใด แต่เป็นการอธิบายความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาจริง ๆ เป็นความดีของอาจารย์ผู้นี้ที่ต้องบอกต่อ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้ และเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่นต่อไป ไม่ใช่เพียงแต่ผมเพียงผู้เดียว

กราบขอบพระคุณด้วยความเคารพ
Zhuan (专)